หน้าแรก สินค้า กระทู้ ความรู้และข่าวสาร เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 
home
products
webboard
articles/news
about us
contact us
 
รับทำผ้าเบรกตามตัวอย่าง
 
ประกาศ
รับสมัครพนักงานขาย ติดต่อ 02 6211414-5,
02 2218225
 
 
  ชนิดของผ้าเบรกรถยนต์แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

โรงงานผลิตผ้าเบรกรถยนต์ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเกรด เกรดผ้าเบรกแต่ละโรงงานมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับนโยบายและทิศทางการทำธุรกิจของโรงงานนั้น

ผู้ผลิตผ้าเบรกรถยนต์มี 2 ประเภท คือ ผู้ผลิตสำหรับค้าปลีกโดยเฉพาะ และผู้ผลิตสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ OEM

ผู้ผลิตผ้าเบรกสำหรับค้าปลีก มีการผลิตผ้าเบรกออกมาหลากหลายเกรด หลายคุณภาพ และหลากหลายราคาออกสู่
ตลาด บางผู้ผลิตอาจผลิตสินค้าโดยบรรจุในหลากหลายยี่ห้อเพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้จำหน่าย
และผู้ใช้รถมากที่สุด ผู้ผลิตกลุ่มนี้จะเน้นราคาเป็นหากในการทำตลาด กลุ่มเป้าหมายจะเป็นลูกค้าปลีกทั่วไป
ผลิตภัณฑ์ที่นำออกจำหน่ายจะอยู่ตั้งแต่กลุ่ม
ตลาดล่าง (เอื้ออาทร) จนถึงกลุ่มตลาดขนาดกลาง

ผู้ผลิตผ้าเบรกสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์(OEM) ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกรด OEM ผู้ผลิตมุ่งเน้น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอะไหล่สำหรับรถยนต์ใหม่
กลุ่มเป้าหมายจะเป็นโรงงานผลิตรถยนต์รวม
ทั้งศูนย์บริการรถยนต์ชั้นนำ(OES) ผลิตภัณฑ์ที่นำออกจำหน่ายในตลาดค้าปลีก จะอยู่ในกลุ่มตลาดบนหรือตลาด
พรีเมียมเท่านั้น


หากเราจำแนกชนิดของผ้าเบรกตามเกรดผู้ผลิต สามารถจำแนกออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

ชนิดผ้าเบรกแบ่งตามลักษณะการใช้งานต่างๆ

ประเภทผ้าเบรก : OEM Pad ผ้าเบรกเกรดโรงงานผลิตรถยนต์

คุณสมบัติ -->เป็นผ้าเบรกเกรดมาตรฐานเพื่อโรงงานผลิต รถยนต์ คุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละชนิด ต้องตรงตามข้อ
กำหนดของผู้ผลิตรถยนต์ ในเรื่องเขม่า ประสิทธิภาพการเบรก และการทำงานร่วมกับจานเบรก ปัจจุบันนิยม ใช้ผ้าเบรกไร้
สารใยหินชนิดมีโลหะต่ำ
เหมาะสำหรับ รถยนต์ใหม่ และการขับขี่ทั่วไป จนถึงการใช้งานหนัก ไม่มีการจำหน่ายในท้องตลาด
ประเภทผ้าเบรก : OES Pad ผ้าเบรกเกรดของแท้ห้าง (Genuine)

คุณสมบัติ --> เป็นผ้าเบรกเกรดมาตรฐานเพื่อเป็นอะไหล่ใช้ทดแทน คุณสมบัติของอะไหล่จะแตกต่างตามแต่ผู้ผลิตรถยนต์
จะกำหนดขึ้นอยู่กับต้นทุนและการแข่งขัน ผู้ประกอบรถจะขายในรูปอะไหล่แท้เกรดหนึ่งยี่ห้อเดียวกับรถยนต์ ผู้
ผลิตรถยนต์บางรายอาจผลิตอะไหล่เกรดรองออกจำหน่าย เพื่อรักษาฐานลูกค้าที่มีกำลังซื้อต่ำและเพื่อการแข่งขัน
ในเรื่องราคาในตลาดอะไหล่

เหมาะสำหรับ ผู้ใช้รถทั่วไปที่ต้องการอะไหล่ คุณภาพเดียวกับรถยนต์ใหม่หาซื้อได้ตามศูนย์บริการรถยนต์ทั่วไป
หรือร้านค้าอะไหล่

ประเภทผ้าเบรก : Racing Pad ผ้าเบรกสำหรับรถแข่ง

คุณสมบัติ --> เป็นผ้าเบรกเกรดเพื่อการแข่งขัน วัตถุดิบในการผลิตจะเน้นหนักเพื่อประสิทธิภาพการหยุดรถโดยเฉพาะรอง
รับการขับรถด้วยอัตราความเร็วสูงและการถ่ายเทความร้อนในระบบเบรก

เหมาะสำหรับ การขับขี่เพื่อการแข่งขัน และใช้ความเร็วสูงในการขับขี่เป็นประจำ

ผ้าเบรกชนิดนี้ไม่เหมาะสำหรับการขับขี่ทั่วไป หรือการใช้งานหนักและบรรทุกสินค้า ผ้าเบรกชนิดนี้ มีอัตราการทำลาย
จานเบรกค่อนข้างสูง เพราะส่วนผสมมีโลหะในอัตราที่สูง

ประเภทผ้าเบรก : Standard Pad ผ้าเบรกทั่วไป

คุณสมบัติ -->เป็นผ้าเบรกเกรดมาตรฐานสำหรับการขับขี่ทั่วไปหรือใช้งานหนักบ้างเป็นครั้งคราววัตถุดิบในการผลิต จะมี
คุณสมบัติเท่ากับหรือต่ำกว่าผ้าเบรกเพื่อโรงงานผลิตรถยนต์
(OEM)ผ้าเบรกชนิดนี้มีหลากหลายแบบและหลากหลายวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ผู้บริโภคต้องใช้
วิจารณญาณในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ เพราะมีการแข่งขันสูงจากโรงงานนอกจากนี้ มี
สินค้าปลอมจากโรงงาน ผลิตอะไหล่ปลอมชั้นนำของประเทศออกมาแข่งขันในตลาดอะไหล่

เหมาะสำหรับ การขับรถทั่วไปหรือใช้งานเป็นครั้งคราว การเลือกใช้ ควรดูชนิดผ้าเบรกเป็นแบบผ้าเบรกโลหะหรือผ้าเบรก
กลุ่ม NAO แต่ละชนิดมีผลดีและผลเสียแตกต่างกัน
อันมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถที่แตกต่างด้วยเช่นกัน

ผ้าเบรกชนิดใดให้ความพึงพอใจสูงสุดสำหรับรถ

การเลือกซื้อผ้าเบรกนั้น ผู้ใช้รถควรเลือกชนิดผ้าเบรกให้ตรงกับลักษณะการขับขี่ของตนเองการใช้งานถูกประเภท นอกจาก
จะช่วยให้ผู้ใช้รถเกิดความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยให้ผู้ใช้รถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องการบำรุงรักษารถยนต์อีกด้วย

ตารางด้านล่างเป็นการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผ้าเบรกแต่ละชนิดอย่างคร่าวๆ กราฟแสดงให้เห็นถึงคะแนนความพึง
พอใจของผู้ใช้รถต่อเนื้อผ้าเบรกแต่ละชนิด

เป็นความจริงที่ว่า..ไม่มีผ้าเบรกยี่ห้อใดหรือเนื้อผ้าเบรกใดดีที่สุดในโลก..เนื้อผ้าเบรกแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงราคาผ้าเบรก เป็นตัวแปรที่ทำให้โรงงานผ้าเบรกผลิตผ้าเบรก
ออกมาหลากชนิดมากขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้อง การของลูกค้ามากที่สุด

จากตาราง ผ้าเบรกในอุดมคติหมายถึง ผ้าเบรกที่ให้ประสิทธิภาพและคุณสมบัติดีในทุกๆ ด้านในปัจจุบัน ยังไม่มีผ้าเบรก
ชนิดใดอยู่ในประเภทนี้เลย

ผ้าเบรกที่ให้ระยะการเบรกดีที่สุด คือ ผ้าเบรกรถแข่งในขณะที่คะแนนตัวอื่นๆของผ้าเบรกชนิดนี้ มีคะแนนค่อนข้างต่ำ เพราะ
ฉะนั้นผ้าเบรกชนิดนี้เหมาะสำหรับนักแข่งรถเท่านั้น หากผู้ใช้รถบ้าน นำผ้าเบรกชนิดนี้มาใช้งานคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้ใช้รถท่านนั้นจะต่ำมาก


จากคะแนนความพึงพอใจข้างต้น อาจเป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ เป็นแนวทางสำหรับการพิจารณาในการเลือกซื้อผ้า
เบรกไม่ใช่ข้อมูลสถิติที่ได้รับการรับรองจากสถาบันใดๆ เนื่องจากผ้าเบรกในประเทศไทยมีหลากหลายชนิด และมีการ
โฆษณาชวนเชื่อสร้างภาพพจน์หลากหลายแบบ ผู้ใช้รถควรพิจารณาข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อนการตัดสินใจซื้อ
ตารางข้างต้น เหมาะสำหรับเป็นแนวทางการเลือกซื้อผ้าเบรกสำหรับรถบ้านหรือรถใช้งานทั่วไป ผ้าเบรกอาเคโบโน
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานมากที่สุด แต่ผ้าเบรกชนิดนี้ ไม่เหมาะสำหรับรถแข่งหรือรถที่ใช้ความเร็ว
สูงๆ เป็นประจำ (มากกว่า 160 กม.ต่อชั่วโมง)

ที่มา : Daiwa Asia Limited


 
  ผ้าเบรกยี่ห้อไหนดีที่สุด..

ผ้าเบรกในประเทศไทยมีมากกว่า 40 ยี่ห้อ ผ้าเบรกแต่ละยี่ห้อมีหลายเกรด หลายรุ่น จัดจำหน่ายทั้งในร้านอะไหล่ ศูนย์
บริการรถยนต์ และศูนย์บริการยาง รวมไปถึงอู่รถยนต์ ผู้ใช้มักเกิดอาการสงสัยและไม่มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่ตนเลือก
นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ดีที่สุดหรือไม่ คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือไม่ อู่รถยนต์หรือช่างฯ มักจะถูกถามเป็นประจำว่า"ผ้า
เบรกยี่ห้อใดดีที่สุด"

คำตอบ ไม่มีผ้าเบรกยี่ห้อใดดีที่สุด

โรงงานผลิตผ้าเบรกแต่ละโรงงาน ผลิตผ้าเบรกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน หรือตามวัตถุสงค์ของลูกค้า เช่น ลูกค้ากลุ่มโรง
งานประกอบรถยนต์ ลูกค้ากลุ่มนักแข่ง และลูกค้ากลุ่มผู้ใช้รถทั่วไป ผ้าเบรกแต่ละชนิดมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
การใช้งานแตกต่างกัน ผู้ใช้รถควรใช้ผ้าเบรกให้ตรงกับลักษณะนิสัยการขับขี่ของตน

ี อะไรคือมาตรฐานคุณภาพของผ้าเบรก?

โรงงานผ้าเบรกชั้นนำทั่วไป มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์และระบบการตรวจผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง

เราไม่สามารถนำมาตรฐานของแต่ละโรงงานมาเป็นกฏเกณฑ์ได้ เพราะผ้าเบรกจากแต่ละโรงงานแตกต่างกันตามความต้อง
การหรือสเปกของลูกค้า โรงงานจะให้ความสำคัญกับการทดสอบในห้องวิจัย เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
ผ้าเบรกชั้นนำ จะทดสอบผ้าเบรกภายในห้องทดลอง และภายใต้เหตุการณ์จำลอง เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิตมักจะไม่นำผลทดสอบมาโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ เพราะตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการทดสอบมีหลายอย่าง เช่น
น้ำหนักบรรทุก น้ำหนักรถเนื้อผ้าเบรก ความลาดชันของพื้นถนน รวมทั้งความเร็วของการขับขี่
ดังนั้น การทดสอบผ้าเบรกต้องอยู่ในสภาพหรือเงื่อนไขที่ควบคุมเป็นพิเศษ มิฉะนั้นผลการทดสอบจะไม่มีความเที่ยงตรงและไม่มีความน่าเชื่อถือ

หากเรานำเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผ้าเบรกของโรงงานประกอบรถยนต์ มาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเกรดของผ้าเบรกใน
ประเทศญี่ปุ่น มีดังนี้

ผ้าเบรกจะต้องมีอัตราการทำลายจานเบรกต่ำ และทำงานร่วมกับจานเบรกได้ดีในทุกสภาวะการขับขี่

เขม่าผ้าเบรก ผ้าเบรกต้องไม่มีเขม่าหรือฝุ่นตกค้างบนกระทะล้อมากเกินไป

ต้องมีอัตราการเกิดเสียงต่ำ ไม่สร้างความรำคาญให้ผู้ใช้รถ

วัตถุดิบการผลิต ต้องปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและมนุษย์

ประสิทธิภาพการเบรกดี เบรกได้ตามแรงที่เบรก

ถ้าหากเราใช้กฏเกณฑ์ข้างต้นเป็นเกณฑ์ในการเลือกผ้าเบรกในเมืองไทย ผ้าเบรกที่เข้ากฏเกณฑ์ข้างต้น เรียกว่า ผ้าเบรก
คุณภาพดีตามมาตรฐาน OEM ผ้าเบรกในกลุ่มนี้คือ ผ้าเบรกติดรถยนต์ รวมทั้งอะไหล่แท้ อะไหล่เทียมบางยี่ห้อ เป็นต้น

ในส่วนของอะไหล่เทียม มักจะพบว่าผ้าเบรกส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติแตกต่างจากกฎเกณฑ์ข้างต้น บางชนิดถูก
ผลิตออกมาเพื่อเน้นคุณลักษณ์บางประการ ทำให้คุณสมบัติข้ออื่นด้อยลงไป เช่น
ผ้าเบรกรถแข่ง จะเน้นคุณสมบัติในเรื่องการเบรกมากกว่าข้ออื่นๆ ผ้าเบรกรถแข่งจะมีปัญหาเรื่องเสียงดัง เขม่าและ
การกินจานเบรก ในขณะเดียวกัน หากเอาอะไหล่แท้ ไปใช้งานในสนามแข่งขัน ผู้ใช้รถจะเจอเปัญหาเรื่องผ้าเบรก
ไหม้ ผ้าเบรกเกิดอาการเฟดหรือผ้าเบรกสึกอย่างรวดเร็ว เป็นต้น


ผู้ใช้รถควรที่จะต้องเลือกผ้าเบรกให้ตรงกับการใช้งานของตนเอง มิฉะนั้นผู้ใช้รถอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
แต่ละผลิตภัณฑ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และสิ้นเปลืองเงินอย่างไม่คุ้มค่าจากกฏเกณฑ์ข้างต้นไม่มีผ้าเบรกชนิดใดหรือ
ยี่ห้อใดที่มีประสิทธิภาพสูงในทุกๆ ด้านพร้อมๆ กัน โดยไม่มีข้อด้อย


การให้ความสนใจต่อการเลือกผ้าเบรกค่อนข้างมีความสำคัญ เนื่องจากอะไหล่อื่นๆ ไม่ดี รถอาจจะทำงานไม่ได้ แต่
หากระบบเบรกผิดปกติ ทั้งรถยนต์และผู้ขับขี่อาจทำงานไม่ได้ไปตลอดชีวิตจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน


 
« Previous  
123   Next »