หน้าแรก สินค้า กระทู้ ความรู้และข่าวสาร เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 
home
products
webboard
articles/news
about us
contact us
 
รับทำผ้าเบรกตามตัวอย่าง
 
ประกาศ
รับสมัครพนักงานขาย ติดต่อ 02 6211414-5,
02 2218225
 
 
  ชนิดของผ้าเบรกรถยนต์แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

โรงงานผลิตผ้าเบรกรถยนต์ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเกรด เกรดผ้าเบรกแต่ละโรงงานมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับนโยบายและทิศทางการทำธุรกิจของโรงงานนั้น

ผู้ผลิตผ้าเบรกรถยนต์มี 2 ประเภท คือ ผู้ผลิตสำหรับค้าปลีกโดยเฉพาะ และผู้ผลิตสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ OEM

ผู้ผลิตผ้าเบรกสำหรับค้าปลีก มีการผลิตผ้าเบรกออกมาหลากหลายเกรด หลายคุณภาพ และหลากหลายราคาออกสู่
ตลาด บางผู้ผลิตอาจผลิตสินค้าโดยบรรจุในหลากหลายยี่ห้อเพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้จำหน่าย
และผู้ใช้รถมากที่สุด ผู้ผลิตกลุ่มนี้จะเน้นราคาเป็นหากในการทำตลาด กลุ่มเป้าหมายจะเป็นลูกค้าปลีกทั่วไป
ผลิตภัณฑ์ที่นำออกจำหน่ายจะอยู่ตั้งแต่กลุ่ม
ตลาดล่าง (เอื้ออาทร) จนถึงกลุ่มตลาดขนาดกลาง

ผู้ผลิตผ้าเบรกสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์(OEM) ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกรด OEM ผู้ผลิตมุ่งเน้น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอะไหล่สำหรับรถยนต์ใหม่
กลุ่มเป้าหมายจะเป็นโรงงานผลิตรถยนต์รวม
ทั้งศูนย์บริการรถยนต์ชั้นนำ(OES) ผลิตภัณฑ์ที่นำออกจำหน่ายในตลาดค้าปลีก จะอยู่ในกลุ่มตลาดบนหรือตลาด
พรีเมียมเท่านั้น


หากเราจำแนกชนิดของผ้าเบรกตามเกรดผู้ผลิต สามารถจำแนกออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

ชนิดผ้าเบรกแบ่งตามลักษณะการใช้งานต่างๆ

ประเภทผ้าเบรก : OEM Pad ผ้าเบรกเกรดโรงงานผลิตรถยนต์

คุณสมบัติ -->เป็นผ้าเบรกเกรดมาตรฐานเพื่อโรงงานผลิต รถยนต์ คุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละชนิด ต้องตรงตามข้อ
กำหนดของผู้ผลิตรถยนต์ ในเรื่องเขม่า ประสิทธิภาพการเบรก และการทำงานร่วมกับจานเบรก ปัจจุบันนิยม ใช้ผ้าเบรกไร้
สารใยหินชนิดมีโลหะต่ำ
เหมาะสำหรับ รถยนต์ใหม่ และการขับขี่ทั่วไป จนถึงการใช้งานหนัก ไม่มีการจำหน่ายในท้องตลาด
ประเภทผ้าเบรก : OES Pad ผ้าเบรกเกรดของแท้ห้าง (Genuine)

คุณสมบัติ --> เป็นผ้าเบรกเกรดมาตรฐานเพื่อเป็นอะไหล่ใช้ทดแทน คุณสมบัติของอะไหล่จะแตกต่างตามแต่ผู้ผลิตรถยนต์
จะกำหนดขึ้นอยู่กับต้นทุนและการแข่งขัน ผู้ประกอบรถจะขายในรูปอะไหล่แท้เกรดหนึ่งยี่ห้อเดียวกับรถยนต์ ผู้
ผลิตรถยนต์บางรายอาจผลิตอะไหล่เกรดรองออกจำหน่าย เพื่อรักษาฐานลูกค้าที่มีกำลังซื้อต่ำและเพื่อการแข่งขัน
ในเรื่องราคาในตลาดอะไหล่

เหมาะสำหรับ ผู้ใช้รถทั่วไปที่ต้องการอะไหล่ คุณภาพเดียวกับรถยนต์ใหม่หาซื้อได้ตามศูนย์บริการรถยนต์ทั่วไป
หรือร้านค้าอะไหล่

ประเภทผ้าเบรก : Racing Pad ผ้าเบรกสำหรับรถแข่ง

คุณสมบัติ --> เป็นผ้าเบรกเกรดเพื่อการแข่งขัน วัตถุดิบในการผลิตจะเน้นหนักเพื่อประสิทธิภาพการหยุดรถโดยเฉพาะรอง
รับการขับรถด้วยอัตราความเร็วสูงและการถ่ายเทความร้อนในระบบเบรก

เหมาะสำหรับ การขับขี่เพื่อการแข่งขัน และใช้ความเร็วสูงในการขับขี่เป็นประจำ

ผ้าเบรกชนิดนี้ไม่เหมาะสำหรับการขับขี่ทั่วไป หรือการใช้งานหนักและบรรทุกสินค้า ผ้าเบรกชนิดนี้ มีอัตราการทำลาย
จานเบรกค่อนข้างสูง เพราะส่วนผสมมีโลหะในอัตราที่สูง

ประเภทผ้าเบรก : Standard Pad ผ้าเบรกทั่วไป

คุณสมบัติ -->เป็นผ้าเบรกเกรดมาตรฐานสำหรับการขับขี่ทั่วไปหรือใช้งานหนักบ้างเป็นครั้งคราววัตถุดิบในการผลิต จะมี
คุณสมบัติเท่ากับหรือต่ำกว่าผ้าเบรกเพื่อโรงงานผลิตรถยนต์
(OEM)ผ้าเบรกชนิดนี้มีหลากหลายแบบและหลากหลายวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ผู้บริโภคต้องใช้
วิจารณญาณในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ เพราะมีการแข่งขันสูงจากโรงงานนอกจากนี้ มี
สินค้าปลอมจากโรงงาน ผลิตอะไหล่ปลอมชั้นนำของประเทศออกมาแข่งขันในตลาดอะไหล่

เหมาะสำหรับ การขับรถทั่วไปหรือใช้งานเป็นครั้งคราว การเลือกใช้ ควรดูชนิดผ้าเบรกเป็นแบบผ้าเบรกโลหะหรือผ้าเบรก
กลุ่ม NAO แต่ละชนิดมีผลดีและผลเสียแตกต่างกัน
อันมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถที่แตกต่างด้วยเช่นกัน

ผ้าเบรกชนิดใดให้ความพึงพอใจสูงสุดสำหรับรถ

การเลือกซื้อผ้าเบรกนั้น ผู้ใช้รถควรเลือกชนิดผ้าเบรกให้ตรงกับลักษณะการขับขี่ของตนเองการใช้งานถูกประเภท นอกจาก
จะช่วยให้ผู้ใช้รถเกิดความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยให้ผู้ใช้รถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องการบำรุงรักษารถยนต์อีกด้วย

ตารางด้านล่างเป็นการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผ้าเบรกแต่ละชนิดอย่างคร่าวๆ กราฟแสดงให้เห็นถึงคะแนนความพึง
พอใจของผู้ใช้รถต่อเนื้อผ้าเบรกแต่ละชนิด

เป็นความจริงที่ว่า..ไม่มีผ้าเบรกยี่ห้อใดหรือเนื้อผ้าเบรกใดดีที่สุดในโลก..เนื้อผ้าเบรกแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงราคาผ้าเบรก เป็นตัวแปรที่ทำให้โรงงานผ้าเบรกผลิตผ้าเบรก
ออกมาหลากชนิดมากขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้อง การของลูกค้ามากที่สุด

จากตาราง ผ้าเบรกในอุดมคติหมายถึง ผ้าเบรกที่ให้ประสิทธิภาพและคุณสมบัติดีในทุกๆ ด้านในปัจจุบัน ยังไม่มีผ้าเบรก
ชนิดใดอยู่ในประเภทนี้เลย

ผ้าเบรกที่ให้ระยะการเบรกดีที่สุด คือ ผ้าเบรกรถแข่งในขณะที่คะแนนตัวอื่นๆของผ้าเบรกชนิดนี้ มีคะแนนค่อนข้างต่ำ เพราะ
ฉะนั้นผ้าเบรกชนิดนี้เหมาะสำหรับนักแข่งรถเท่านั้น หากผู้ใช้รถบ้าน นำผ้าเบรกชนิดนี้มาใช้งานคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้ใช้รถท่านนั้นจะต่ำมาก


จากคะแนนความพึงพอใจข้างต้น อาจเป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ เป็นแนวทางสำหรับการพิจารณาในการเลือกซื้อผ้า
เบรกไม่ใช่ข้อมูลสถิติที่ได้รับการรับรองจากสถาบันใดๆ เนื่องจากผ้าเบรกในประเทศไทยมีหลากหลายชนิด และมีการ
โฆษณาชวนเชื่อสร้างภาพพจน์หลากหลายแบบ ผู้ใช้รถควรพิจารณาข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อนการตัดสินใจซื้อ
ตารางข้างต้น เหมาะสำหรับเป็นแนวทางการเลือกซื้อผ้าเบรกสำหรับรถบ้านหรือรถใช้งานทั่วไป ผ้าเบรกอาเคโบโน
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานมากที่สุด แต่ผ้าเบรกชนิดนี้ ไม่เหมาะสำหรับรถแข่งหรือรถที่ใช้ความเร็ว
สูงๆ เป็นประจำ (มากกว่า 160 กม.ต่อชั่วโมง)

ที่มา : Daiwa Asia Limited


 
Go to Articles/News Main Page - ไปที่หน้าหลักของความรู้และข่าวสาร